میدونستید ۴۰ فاکتوریل چقدر بزرگ میشه؟

اینقدر این عدد بزرگه که کامپیوتر های امروزی در مقابلش کم میارند

۰! ۱ 
 ۱! ۱
 ۲! ۲
 ۳! ۶
 ۴! ۲۴
 ۵! ۱۲۰
 ۶! ۷۲۰
 ۷! ۵۰۴۰
 ۸! ۴۰۳۲۰
 ۹! ۳۶۲۸۸۰
۱۰! ۳۶۲۸۸۰۰
۱۱! ۳۹۹۱۶۸۰۰
۱۲! ۴۷۹۰۰۱۶۰۰
۱۳! ۶۲۲۷۰۲۰۸۰۰
۱۴! ۸۷۱۷۸۲۹۱۲۰۰
۱۵! ۱۳۰۷۶۷۴۳۶۸۰۰۰
۱۶! ۲۰۹۲۲۷۸۹۸۸۸۰۰۰
۱۷! ۳۵۵۶۸۷۴۲۸۰۹۶۰۰۰
۱۸! ۶۴۰۲۳۷۳۷۰۵۷۲۸۰۰۰
۱۹! ۱۲۱۶۴۵۱۰۰۴۰۸۸۳۲۰۰۰
۲۰! ۲۴۳۲۹۰۲۰۰۸۱۷۶۶۴۰۰۰۰
۲۱! ۵۱۰۹۰۹۴۲۱۷۱۷۰۹۴۴۰۰۰۰
۲۲! ۱۱۲۴۰۰۰۷۲۷۷۷۷۶۰۷۶۸۰۰۰۰
۲۳! ۲۵۸۵۲۰۱۶۷۳۸۸۸۴۹۷۶۶۴۰۰۰۰
۲۴! ۶۲۰۴۴۸۴۰۱۷۳۳۲۳۹۴۳۹۳۶۰۰۰۰
۲۵! ۱۵۵۱۱۲۱۰۰۴۳۳۳۰۹۸۵۹۸۴۰۰۰۰۰۰
۲۶! ۴۰۳۲۹۱۴۶۱۱۲۶۶۰۵۶۳۵۵۸۴۰۰۰۰۰۰
۲۷! ۱۰۸۸۸۸۶۹۴۵۰۴۱۸۳۵۲۱۶۰۷۶۸۰۰۰۰۰۰
۲۸! ۳۰۴۸۸۸۳۴۴۶۱۱۷۱۳۸۶۰۵۰۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰
۲۹! ۸۸۴۱۷۶۱۹۹۳۷۳۹۷۰۱۹۵۴۵۴۳۶۱۶۰۰۰۰۰۰
۳۰! ۲۶۵۲۵۲۸۵۹۸۱۲۱۹۱۰۵۸۶۳۶۳۰۸۴۸۰۰۰۰۰۰۰
۳۱! ۸۲۲۲۸۳۸۶۵۴۱۷۷۹۲۲۸۱۷۷۲۵۵۶۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰
۳۲! ۲۶۳۱۳۰۸۳۶۹۳۳۶۹۳۵۳۰۱۶۷۲۱۸۰۱۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۳۳! ۸۶۸۳۳۱۷۶۱۸۸۱۱۸۸۶۴۹۵۵۱۸۱۹۴۴۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰
۳۴! ۲۹۵۲۳۲۷۹۹۰۳۹۶۰۴۱۴۰۸۴۷۶۱۸۶۰۹۶۴۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰
۳۵! ۱۰۳۳۳۱۴۷۹۶۶۳۸۶۱۴۴۹۲۹۶۶۶۶۵۱۳۳۷۵۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۶! ۳۷۱۹۹۳۳۲۶۷۸۹۹۰۱۲۱۷۴۶۷۹۹۹۴۴۸۱۵۰۸۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۷! ۱۳۷۶۳۷۵۳۰۹۱۲۲۶۳۴۵۰۴۶۳۱۵۹۷۹۵۸۱۵۸۰۹۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸! ۵۲۳۰۲۲۶۱۷۴۶۶۶۰۱۱۱۱۷۶۰۰۰۷۲۲۴۱۰۰۰۷۴۲۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۹! ۲۰۳۹۷۸۸۲۰۸۱۱۹۷۴۴۳۳۵۸۶۴۰۲۸۱۷۳۹۹۰۲۸۹۷۳۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰! ۸۱۵۹۱۵۲۸۳۲۴۷۸۹۷۷۳۴۳۴۵۶۱۱۲۶۹۵۹۶۱۱۵۸۹۴۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

.. More Numbers here & here

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *