محل کار متفاوت و موقتی

اینجا یک بوتیک تویه پاساژ اندیشه زیر سید خندان که بنا به درخواست یکی از فوامیل یک مدت کمی دارم بعنوان فروشنده بهشون کمک میکنم.
لباس و کیف و کفش زنونه خواستید در خدمتتون هستم .