میدونستید ۴۰ فاکتوریل چقدر بزرگ میشه؟

اینقدر این عدد بزرگه که کامپیوتر های امروزی در مقابلش کم میارند

۰! ۱ 
 ۱! ۱
 ۲! ۲
 ۳! ۶
 ۴! ۲۴
 ۵! ۱۲۰
 ۶! ۷۲۰
 ۷! ۵۰۴۰
 ۸! ۴۰۳۲۰
 ۹! ۳۶۲۸۸۰
۱۰! ۳۶۲۸۸۰۰
۱۱! ۳۹۹۱۶۸۰۰
۱۲! ۴۷۹۰۰۱۶۰۰
۱۳! ۶۲۲۷۰۲۰۸۰۰
۱۴! ۸۷۱۷۸۲۹۱۲۰۰
۱۵! ۱۳۰۷۶۷۴۳۶۸۰۰۰
۱۶! ۲۰۹۲۲۷۸۹۸۸۸۰۰۰
۱۷! ۳۵۵۶۸۷۴۲۸۰۹۶۰۰۰
۱۸! ۶۴۰۲۳۷۳۷۰۵۷۲۸۰۰۰
۱۹! ۱۲۱۶۴۵۱۰۰۴۰۸۸۳۲۰۰۰
۲۰! ۲۴۳۲۹۰۲۰۰۸۱۷۶۶۴۰۰۰۰
۲۱! ۵۱۰۹۰۹۴۲۱۷۱۷۰۹۴۴۰۰۰۰
۲۲! ۱۱۲۴۰۰۰۷۲۷۷۷۷۶۰۷۶۸۰۰۰۰
۲۳! ۲۵۸۵۲۰۱۶۷۳۸۸۸۴۹۷۶۶۴۰۰۰۰
۲۴! ۶۲۰۴۴۸۴۰۱۷۳۳۲۳۹۴۳۹۳۶۰۰۰۰
۲۵! ۱۵۵۱۱۲۱۰۰۴۳۳۳۰۹۸۵۹۸۴۰۰۰۰۰۰
۲۶! ۴۰۳۲۹۱۴۶۱۱۲۶۶۰۵۶۳۵۵۸۴۰۰۰۰۰۰
۲۷! ۱۰۸۸۸۸۶۹۴۵۰۴۱۸۳۵۲۱۶۰۷۶۸۰۰۰۰۰۰
۲۸! ۳۰۴۸۸۸۳۴۴۶۱۱۷۱۳۸۶۰۵۰۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰
۲۹! ۸۸۴۱۷۶۱۹۹۳۷۳۹۷۰۱۹۵۴۵۴۳۶۱۶۰۰۰۰۰۰
۳۰! ۲۶۵۲۵۲۸۵۹۸۱۲۱۹۱۰۵۸۶۳۶۳۰۸۴۸۰۰۰۰۰۰۰
۳۱! ۸۲۲۲۸۳۸۶۵۴۱۷۷۹۲۲۸۱۷۷۲۵۵۶۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰
۳۲! ۲۶۳۱۳۰۸۳۶۹۳۳۶۹۳۵۳۰۱۶۷۲۱۸۰۱۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۳۳! ۸۶۸۳۳۱۷۶۱۸۸۱۱۸۸۶۴۹۵۵۱۸۱۹۴۴۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰
۳۴! ۲۹۵۲۳۲۷۹۹۰۳۹۶۰۴۱۴۰۸۴۷۶۱۸۶۰۹۶۴۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰
۳۵! ۱۰۳۳۳۱۴۷۹۶۶۳۸۶۱۴۴۹۲۹۶۶۶۶۵۱۳۳۷۵۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۶! ۳۷۱۹۹۳۳۲۶۷۸۹۹۰۱۲۱۷۴۶۷۹۹۹۴۴۸۱۵۰۸۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۷! ۱۳۷۶۳۷۵۳۰۹۱۲۲۶۳۴۵۰۴۶۳۱۵۹۷۹۵۸۱۵۸۰۹۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۸! ۵۲۳۰۲۲۶۱۷۴۶۶۶۰۱۱۱۱۷۶۰۰۰۷۲۲۴۱۰۰۰۷۴۲۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۹! ۲۰۳۹۷۸۸۲۰۸۱۱۹۷۴۴۳۳۵۸۶۴۰۲۸۱۷۳۹۹۰۲۸۹۷۳۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰! ۸۱۵۹۱۵۲۸۳۲۴۷۸۹۷۷۳۴۳۴۵۶۱۱۲۶۹۵۹۶۱۱۵۸۹۴۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

.. More Numbers here & here

“Heart Attack Grill”


God ,I want to go there with my friends and eat that things. It must be really fun.

I read somewhere that:
“There is a fixed price for each ‘meal’ (consisting of a burger, drink, and fries). $11 for a single bypass, a drink, and their horrible fries. $13 for the double, and I don’t recall how much the triple was, but somewhere between $15-20.”


.. and don’t worry because “Wheelchair Service Included!”

Last head of Zidan in official matches

If you don’t know the story,
Materazii:”I held his shirt for a few seconds only, he turned to me, looked at me from top to bottom with utmost arrogance (and said): “if you really want my shirt, I’ll give it to you afterwards”. and then I answered him with an simple insult.”

but zidan and an expert lip reader say,then Materazzi replayed:

“Hold on, wait, that one’s not for a nigger like you.
We all know you are the son of a terrorist whore.
So just fuck off.”

Note:According to reports in France, Zidane’s mother is seriously ill at the moment and had to go to hospital on Sunday morning.

Nice angle video direct dl 2.6 MB

——————————-

Another clip that have nothing common with the above post,except that they are both: rare – funny -found in video.google – mix of fun & anger sence.
Please mail more common things you find and give yourself a great prize .

Why S.B is Slapped in the face with a fish!

 

لندن: يك جوان ۲۴ ساله در انگليس براي كمك به موسسات خيريه دست به ابتكار جالبي زده است. وي هر روز ظهر در وسط بزرگترين پارك شهر لندن مي ايستد تا از مردم كتك بخورد. شهروندان علاقه مند مي توانند با پرداخت هر مبلغي كه در توان دارند با دو ماهي قزل آلا به صورت اين مرد چك بزنند. ديروز يك شهروند حاضر شد براي كتك زدن وي با ماهي قزل آلا مبلغ ۱۲۰ پوند پرداخت كند.
وبلاگ این جوان

Source: Yahoo..

کاریکاتور جنجالی روزنامه ایران

تصویر صفحه روزنامه ایران جمعه _۲۲ اردیبهشت ۸۵
متن کامل صفحه در سایت روزنامه ایران

پرستو دوکوهکی لینک‌های متنوعی را در این زمینه در این پست جمع کرده، ایضاً مریم خانم مهتدی در این پست، و البته پوپک صابری فومنی (دختر گل‌آقای فقید) در این پست

یادداشت مهرداد قاسمفر (سردبیر هم‌اکنون زندانی ایران جمعه) در مورد این قضیه/قضایا_توصیه می‌کنم حتماً بخوانید

source